News  |   Log In

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามสถานภาพการทำงาน
ปีการศึกษา

การเปิดใช้งานระบบ  New
ระบบภาวะการมีงานทำของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564
ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน